Disclaimer

Doel en gebruik website

Deze website is bedoeld om u kennis te laten maken met SwB finance. Door middel van deze website wordt u in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van SwB finance  alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van SwB finance  en haar activiteiten.

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van SwB finance niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbare publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Rechten op website

De rechten op deze website en op alle publicaties waarvan u via deze site kennis kunt nemen berusten bij SwB finance, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

Karakter website

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van SwB finance  tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan SwB finance  tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.

De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kan dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.

Overigens zijn op alle van SwB finance  afkomstige offertes en verstrekte opdrachten uitsluitend de door SwB finance gehanteerde Algemene Voorwaarden NBA 2013 van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtsbank te Amsterdam d.d. 30 januari 2013 onder nummer 6/2013.

Inhoud website

Wij hebben de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. SwB finance  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat SwB finance  geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie adviseren wij u met een adviseur van SwB finance contact op te nemen.

Werking website

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze website vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hier geheel vrij van is. SwB finance is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.

Deze website bevat hyperlinks naar andere internetsites die SwB finance niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door SwB finance uitgesloten.